Vedtægter

Vedtægter

 21. juni 2022

 

Vedtægter for Lillerød Badmintonklub

stiftet den 7. november 1940

 

§ 1 Klubbens formål Klubbens navn er Lillerød Badmintonklub og dens formål er at fremme badmintonspillet samt søge at bringe de bedste kår for sine medlemmer. Klubbens hjemsted er Allerød Kommune.

 

§ 2 Generalforsamling Klubbens højeste myndighed er den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned. Denne generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag på klubbens hjemmeside og klubbens anvendte digitale medier og gerne ved opslag i hallen.

 

På dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst følgende punkter medtages:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Beretninger (formand, Seniorspilleudvalget, Ungdomsspilleudvalget, Veteranspilleudvalget, Motionsspilleudvalget og Sponsorudvalget)
 3. Regnskab for seneste regnskabsår
 4. Orientering om budget for indeværende regnskabsår herunder fastsættelse af kontingenter for den kommende sæson.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af forretningsudvalg bestående af 3-5 medlemmer:
 • Formand
 • Næstformand
 • Kasserer

    Herudover kan der vælges yderligere et eller to medlemmer. 

   7. Valg af bestyrelse:

 • Seniorspilleudvalgsformand (SSU-formand)
 • Ungdomsspilleudvalgsformand (USU-formand)
 • Veteranspilleudvalgsformand (VETU-formand)
 • Motionsspilleudvalgsformand (MSU-formand)
 • Sponsorudvalgsformand (SP-formand) 

    8. Valg af udvalgsmedlemmer:

 • Seniorspilleudvalg
 • Ungdomsspilleudvalg
 • Veteranspilleudvalg
 • Motionsspilleudvalg
 • Sponsorudvalg 

   9. Valg af 1-2 interne kritiske revisorer og evt. 1 suppleant

 10. Valg af 1 fanebærer og evt. 1 suppleant Eventuelt 

 11. Eventuelt 


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde mindst 2 kalenderuger forinden.

Afstemninger sker ved simpel stemmeflerhed, dog sker vedtægtsændringer ved 2/3 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

 

Forretningsudvalget indkalder til generalforsamlingen, der lovligt indvarslet er beslutningsdygtig.

 

§ 3 Stemmeret og valgbarhed

Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem, der ikke er i restance og er fyldt 18 år, samt forældre til ungdomsspillere såfremt ungdomsspiller og dennes forældre er til stede.

 

Hvert medlem har en stemme.

 

Kun medlemmer eller ungdomsspilleres forældre kan vælges til udvalgsposter, medens udvalgsformænd og medlemmer af forretningsudvalget skal være medlemmer. For at opnå valg skal opstillede kandidat være til stede på generalforsamlingen, eller forud have givet skriftligt tilsagn til forretningsudvalget. Dette gælder både for nyvalg og genvalg.

 

§ 4 Valgperiode

Formanden og et medlem af FU, USU-formand, VETU-formand og SP-formand vælges på lige år, medens øvrige medlemmer af FU, SSU-formand og MSU-formand vælges på ulige år.

 

Alle valg til forretningsudvalg og bestyrelse er for to år, medens alle øvrige valg er for ét år.

 

§ 5 Forretningsudvalg

Forretningsudvalget tegner klubben, fastsætter sin egen forretningsorden, ansætter og afskediger al lønnet medhjælp.

 

I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger, er formandens stemme afgørende. Forretningsudvalget tager referat af sine møder.

 

§ 6 Bestyrelse

Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne, der altid er beslutningsdygtige. I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger, er formandens stemme afgørende. Næstformanden leder møderne ved formandens fravær. Bestyrelsen tager referat af sine møder.

 

§ 7 Hæftelse

LB’s bestyrelse og medlemmer hæfter ikke personligt for de for LB indgåede forpligtelser, som alene LB hæfter for med sin formue.

 

LB’s medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for LB ud over kontingentforpligtelsen og de af bestyrelsen fastsatte gebyrer.

 

LB’s medlemmer har ikke krav på nogen del af LB’s formue eller udbytte af nogen art.

 

§ 8 Udvalg

Til at varetage medlemmernes spillemæssige interesser og styrke den samlede økonomi nedsætter LB følgende faste udvalg.

 • SSU – Seniorspilleudvalget har ansvaret for seniorholdspillertruppen, og klubbens bedste U19 spillere.
 • USU – Ungdomsspilleudvalget har ansvaret for alle klubbens ungdomsspillere, såvel hold- som ikke-holdspillere tillige med de U19 spillere, som ikke hører ind under SSU’s ansvar. Ungdomsudvalgsmedlemmerne skal være fyldt 17 år.
 • VETU – Veteranspilleudvalget har ansvaret for klubbens veteran- og motionsholdspillere.
 • MSU – Motionsspilleudvalget har ansvaret for alle klubbens seniormotionsspillere samt koordinationen til afdelingerne LB-ladies og PEF pensionistafdelingen.
 • SP – Sponsorudvalget har ansvaret for klubbens sponsorarbejde.

 

For alle ovennævnte udvalg gælder følgende: Udvalgene fastsætter deres egen forretningsorden og gennemfører den sportslige sæson, jfr. det sammen med bestyrelsen udarbejdede budget.

 

Udvalgene kan igennem sæsonen suppleres med personer, der er medlemmer af klubben eller er forældre til ungdomsspillere.

 

Udvalgsformændene indkalder til udvalgsmøderne, og deres stemmer er, i tilfælde af stemmelighed ved afstemninger, afgørende. Udvalgene tager referat af deres møder med kopi til forretningsudvalget.

 

§ 9 Øvrige udvalg

Efter behov kan bestyrelsen nedsætte udvalg til at sikre, at LB’s virke fremmes og styrkes optimalt.

 

Disse udvalg har ikke fast repræsentation i bestyrelsen, men refererer direkte til forretningsudvalget. Bestyrelsen orienterer generalforsamlingen om eventuelle ad-hoc udvalg. Ønskes et ad-hoc udvalg gjort permanent skal dette godkendes på generalforsamlingen. Ad-hoc udvalgenes forretningsorden og budget fastsættes af bestyrelsen.

 

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af et flertal i forretningsudvalget og skal indkaldes når mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer overfor forretningsudvalget skriftligt indgiver begrundet begæring herom med dagsorden.

 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 2 kalenderugers varsel ved opslag på klubbens hjemmeside og klubbens anvendte digitale medier.

 

§ 11 Indmeldelse og medlemskab

Som medlem kan optages enhver person, der opfylder de betingelser, som er anført i Badminton Danmarks og Danmarks Idræts Forbunds regler. Dog kan forretningsudvalget begrænse tilgangen af hensyn til pladsforholdene og optage eventuelle nye medlemmer på venteliste. Aktive medlemmer er personer i alle aldre, som deltager på træning, spiller på hold eller har en motionstid i klubben. Passive medlemmer er medlemmer, som ikke deltager som aktive spillere men som ønsker at deltage i klubliv, i udvalg eller hjælpe klubben på anden vis. Aktive og passive medlemmer betaler det på seneste generalforsamling fastsatte beløb.

 

§ 12 Udmeldelse

Udmeldelse af klubben kan kun ske ved skriftlig (herunder e-mail) henvendelse til klubben og med mindst 3 måneders varsel, hvis udmeldelse finder sted efter sæsonstart. Betalt kontingent for indeværende sæson refunderes ikke. Mail-adresser kan findes på klubbens hjemmeside.  

 

§ 13 Regnskab og revision

Regnskabet følger kalenderåret, dvs. 1. januar til 31. december, i tråd med kommunens tilskudsregler.

 

Spillesæsonen er 1. august til 30. juni. Særskilt sommertræning i juli måned kan finde sted.

 

Regnskabet skal foreligge med revisorernes påtegning senest 2 uger før afholdelse af den ordinære generalforsamling.

 

Regnskabet for det foregående regnskabsår fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen, samt orientering om aktuel status for indeværende sæson.

 

Budgettet for det kommende regnskabsår forelægges til orientering for generalforsamlingen i forbindelsen med behandlingen af den følgende spillesæsons kontingentsatser.

 

Revisionen består af 1-2 interne kritiske revisorer, der vælges hvert år på generalforsamlingen og af en registreret eller statsautoriseret revisor, som udpeges af bestyrelsen.

 

§ 14 Kontingent

Kontingentet er opdelt i et medlemskontingent og et spillekontingent. Både medlemskontingent og spillekontingent fastsættes årligt og gælder for en spillesæson. Bestyrelsen fastsætter kontingentstigningen for såvel medlemskontingent som spillekontingent på grundlag af stigningen i nettoprisindekset i kalenderåret forud for starten af den pågældende sæson, idet januar året før sættes til 100. Bestyrelsen kan vedtage at lade kontingentet stige med samme procentsats som nettoprisindekset er steget med. De herved fremkomne kontingentsatser rundes op til nærmeste hele 10 delelige kr. Bestyrelsen kan dog undlade at lade kontingentsatserne stige.

 

Kontingentsatser, der alene er steget med udviklingen i nettopristallet og herefter er rundet op, forelægges udelukkende til orientering for generalforsamlingen i marts. Kontingentstigninger herudover skal forelægges til godkendelse på generalforsamlingen. Fravigelser af de fastsatte kontingenter kan alene foretages af forretningsudvalget efter indstilling fra de respektive udvalg. Indbetalingsform og -rater fastsættes alene af forretningsudvalget.

 

§ 15 Medlems-/spillekontingent

Medlemskontingent er det kontingent, som alle medlemmer skal betale for at være medlem af klubben.

 

Spillekontingent er det kontingent, som skal betales for at have rettighed til at benytte den anviste spille-/banetid.

 

I de tilfælde hvor der spilles på faste banetider med faste makkere, kan klubben udstede spillekontingent til de anmeldte spillere på det beløb der mangler, for at spillekontingent for hele spille-/banetiden er fuldt indbetalt.

 

For at opnå spilleret skal såvel medlems- som spillekontingent være indbetalt, jfr. Forretningsudvalgets anvisninger, og dokumentation skal kunne forevises mod forlangende.

 

 

§ 16 Restancer

I tilfælde af restance bortfalder medlemmets ret til at benytte spille-/banetiden, og medlemmet vil blive orienteret herom skriftligt. I de tilfælde, hvor der er tale om fast baneleje, vil banetiden blive stillet til rådighed for baneudvalget for fornyet udlejning. De pågældende vil skriftligt blive adviseret herom.

 

Restance til klubben anmeldes til Badminton Danmark, og det udelukker i så fald den pågældende fra aktivt medlemskab af anden klub.

 

§ 17 Ændring af spille-/banetid

Det påhviler ethvert medlem omgående at meddele kontoret ændring i spillestatus, og tildelt banetid kan ikke overdrages uden forretningsudvalgets mellemkomst.

 

§ 18 Udnyttelse af spille-/banetid

Eftermiddagstimerne på almindelige hverdage (mandag-fredag) skal i størst muligt omfang tildeles spillere under 17 år.

 

For at opnå bedst mulig udnyttelse af banerne, udarbejder Forretningsudvalget retningslinjer for den kommende sæson til godkendelse i bestyrelsen.

 

Bestyrelsen skal nøje følge medlemmernes benyttelse af spille-/banetiden, og om fornødent foretage overbelægning for at opnå optimal udnyttelse. I sådanne tilfælde skal de berørte spillere adviseres herom.

 

Kontingentet medfører ikke blot en ret til en bane, men også pligt til at benytte samme. En eventuel tilbagevendende manglende udnyttelse vil medføre tab af baneret uden refusion af indbetalt kontingent.

 

§ 19 Aflysninger

Såfremt klubben til fremme af sit formål arrangerer turneringer, matcher, sammenkomster el. lignende, har bestyrelsen ret til at aflyse det planmæssige spil uden erstatning. Sådanne aflysninger skal gøres så få gange som muligt på samme banetimer i én sæson.

 

Aflysningen af det planmæssige spil skal ske ved opslag på spillestedet og/eller via klubbens anvendte digitale medier, så vidt muligt mindst 1 uge i forvejen.

 

§ 20 Tilhørsforhold

Klubben er medlem af Badminton Danmark under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) samt Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), og medlemmerne er således underkastet disses love og bestemmelser.

 

§ 21 Restriktioner

Klubbens medlemmer må ikke uden bestyrelsens tilladelse deltage i konkurrencer el. lign. for andre klubber under Badminton Danmark og DGI.

 

§ 22 Æresnål

Klubbens æresnål, indstiftet 1953 kan tildeles ethvert medlem og andre, som efter bestyrelsens skøn har gjort sig særdeles fortjent dertil.

Det er formålet, at nålen skal kunne bære sit navn – æresnål. Denne æresbevisning kan foretages på klubbens ordinære generalforsamling samt ved klubbens festligheder. Æresnålen giver fri adgang til alle klubbens idrætslige arrangementer.

Bliver et medlem med tildelt æresnål udelukket af klubben, skal nålen straks tilbagegives.

 

§ 23 Æresmedlemmer

Klubben kan udnævne æresmedlemmer, og det gøres efter bestyrelsens skøn og enstemmighed. Denne æresbevisning kan foretages på klubbens ordinære generalforsamling samt ved klubbens festligheder, og markeres ved uddeling af æresbrev.

 

Æresmedlemmer er kontingentfri, har fri adgang til alle klubbens idrætslige arrangementer og indbydes endvidere til klubbens øvrige arrangementer.

 

§ 24 Karantæne

Ethvert medlem, som af bestyrelsen skønnes at modarbejde klubbens interesser, kan i kortere eller længere tid idømmes karantæne i klubben. I grovere tilfælde kan bestyrelsen udelukke pågældende. Den karantæneramte eller udelukkede kan få sagen behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling efter forudgående skriftlig henvendelse til formanden. Generalforsamlingens kendelse kan ikke appelleres.

 

§ 25 Opløsning

Opløsning af klubben kan kun ske ved, at mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer på en generalforsamling stemmer for en opløsning.

 

Der skal i indkaldelsen til en sådan generalforsamling udtrykkeligt anføres, at formålet er opløsning af klubben.

 

I tilfælde af opløsning af klubben træffer generalforsamlingen nærmere bestemmelse om anvendelse af klubbens midler. Dog skal disse anvendes til badmintonmæssige formål.

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 7. november 1940.

 

Sidst ændret og vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling tirsdag den 21. juni 2022.

 

Oskar Trieb                               Michael Colstrup

Dirigent                                     Formand

 

Mads Jæger

Kasserer